Manufacturing PMI - Forecast - 2018-2020

This page provides forecasts for Manufacturing PMI including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
Australia 57.50 Feb/18 53 53.4 53 53.1
Austria 59.20 Feb/18 59.39 59.05 58.57 53.8
Brazil 53.20 Feb/18 51.2 51.9 52 52.8
Canada 55.60 Feb/18 54 52.9 54 55
China 51.60 Feb/18 51.3 51.2 50.9 51.2
Czech Republic 58.80 Feb/18 58.45 57.87 57.3 56.82
Denmark 69.38 Feb/18 64.98 63.21 61.32 59.89
Egypt 49.70 Feb/18 48.9 49.5 47.81 50.1
Euro Area 58.60 Feb/18 57.5 56.8 57 55.4
France 55.90 Feb/18 52.4 53.2 53.47 52.1
Germany 60.60 Feb/18 58.2 58 57.9 55.9
Greece 56.10 Feb/18 54.5 54.4 54 53.8
Hong Kong 51.70 Feb/18 50.67 50.16 51.1 49.4
Hungary 57.40 Feb/18 57.07 55.57 54.51 53.83
India 52.10 Feb/18 52.8 51.5 51.8 52.1
Indonesia 51.40 Feb/18 51.4 51.2 50.31 50.5
Ireland 56.20 Feb/18 58 57.6 57.4 55.2
Israel 53.60 Feb/18 55.61 53.69 54.3 53.88
Italy 56.80 Feb/18 59 57.5 57 56.2
Japan 54.10 Feb/18 53.8 52.4 52.4 51.9
Kenya 54.70 Feb/18 48.79 39.44 51.12 52.6
Lebanon 47.30 Feb/18 46.75 46.07 46.52 49.5
Malaysia 49.90 Feb/18 50.8 51 51.2 50.1
Mexico 51.60 Feb/18 51.4 52 53 52
Myanmar 52.60 Feb/18 51.68 50.22 50.81 51.81
Netherlands 63.40 Feb/18 63.07 62.21 61.45 60.76
New Zealand 53.43 Feb/18 56.15 58.4 55.09 56.77
Nigeria 56.30 Feb/18 55.83 54.74 53.86 50.2
Norway 57.50 Feb/18 57.35 56.81 56.34 55.93
Philippines 50.80 Feb/18 51.9 51.9 53.5 52.5
Poland 53.70 Feb/18 54.5 54.1 53.8 53.6
Puerto Rico 58.50 Jan/18 38 40 42 39
Russia 50.20 Feb/18 51.3 52.2 50.78 52
Saudi Arabia 53.20 Feb/18 54 55.4 55.53 55.7
Singapore 52.70 Feb/18 52.7 52.2 51.4 51.2
South Africa 50.80 Feb/18 54.7 54.7 50.99 55
South Korea 50.30 Feb/18 50.2 49.8 49.5 50.8
Spain 56.00 Feb/18 55.9 54.5 55 55.2
Sri Lanka 55.60 Feb/18 58.25 56.7 56.19 55.83
Sweden 59.90 Feb/18 57.55 56.5 55.83 55.42
Switzerland 65.50 Feb/18 64.71 62.37 60.22 58.58
Taiwan 56.00 Feb/18 53.5 52.9 52 52.3
Thailand 50.90 Feb/18 51.1 51.1 49.91 50.2
Turkey 55.60 Feb/18 53 52.9 52.8 52.7
United Arab Emirates 55.10 Feb/18 56.2 55.1 56.72 54
United Kingdom 55.20 Feb/18 57.2 56.9 56.6 54.3
United States 55.30 Feb/18 54.5 52.9 53.8 53
Vietnam 53.50 Feb/18 52.8 52.7 52 52